BPT High Roller – End of Day1 Chip Counts

Posted by Atmadeep Ghosh on 2020-01-10 at 11:11 PM

BPT High Roller – End of Day1 Chip Counts

Name Chip Counts
Ashish Ahuja 601,000
Raghav Bansal 460,000
Rohit Mishra 454,500
Abhishek Rathod 420,000
Navkiran Singh 410,500
Anmol Mehta 349,000
Rajat Sharma 343,500
Vivek Rughani 323,000
Krishna Kumar 297,000
Ashish Munot 274,000
Zarvan Tumboli 267,000
P. Gokul Krishna 261,500
Abhishek Goindi 254,500
Romit Advani 253,500
Yudhister Jaiswal 215,500
Sriharsha Doddapaneni 215,000
Shashank Jain 204,000
Vikram Kumar 188,500
Santosh Suvarna 169,000
Sundeep Reddy 166,000
Anish Patra 145,000
Jyoti Ranjan Nayak 134,000
Rohit Jinwal 132,500
Kunal Patni 126,500
Siddharth Karia 122,000
Nikhil Jain 114,000
Ankit Wadhawan 105,000
Deepak Singh 105,000
Eka Vedantham 102,000
Vikram Freeman 76,500
Sreekanth Narayan 74,500
Amarnath Reddy 62,000
Vishrut Jain 31,000

Leave a Reply

Atmadeep Ghosh

Top Online Poker Rooms

Top
PokerGuru